2010. 02. 20.

Mesék Ketrecenből - A Magosvasút prodzsekk

Himmegve tehenkedett trónszíkin a Kerál. A Berodalom jáu van, az imádzs dibereg, a níp, az istenmegádotta, a meg egyenest elalé a gyönyőőtű. Valami csak nem vót jáu a Kerálnak. Fógatta magát, fógatta, há eccer eszibe ment. Megvaa! Há má negyed íve, hogy nem attunk haszonytalan beruházolást az émböröknee! Nosza, béhivatta fűnemessejit, számuk szerint hármontot, mint a mesébe. Mellijük hítta zótánnyát, ki tudománja szerint értette móggyát, hogyan dugdossa lefeli a gigákon a Kerál ötletelísit.

-No, parasztyai! -mongya a Kerál baráccságosbó. - Dógozni is kéne egy kicsinyét. Mingyá itt a Vezírválasztolás, onnét nemsoká a Kerálválasztolás. Kő a nípnek valami igéretessíges ís. Valami méétó, valami magasztoson gyönyörűsíges, valami igazian berodalmi, kerálos.

Vakarentott fejin egggyet a nígy. Mit kéván most a Kerál? Ásít a kencstár, egir zizeg benne, nem arany csörreg. Csend vót, csak a sercegís hallaccóda, a nagy vakarások mia. A Kerál meg néze, vára, oszt köpe:
-Észt nem osztyák? Hunnan szalajtották keetek? Tanács kő, várok. Ípíccsünk-é megén valami órjást?

Megvekkent févve az eggyik fűnemes, neve Jaanos:
- Kerálom! Nem jáu. Nincs rája fedezés. Hiteet hiteere pakótunk. Reákenytük a Legfessőbb Keráli Pízosztóra a hejányt, ám kockás zatos lenne megént egy naaagy beruha.

Nízett a Kerál.
- Nincsen itten kockás zat! Kanpán van! Ha aszondom megcsinyájjuk, akkó megcsinyájjuk! Világos vagy csapassam lefele a titkolózós banykszámládat?
Megejedt Jaanos.
- Nema! Csak aztat nee! Megcsinyájjuk, megcsinyájjuk.
- No, akkó nyillik a fűkagyláum. Mongyák az urak, mi légyen? Mivee kápráltassuk el a nípet, amijé dicsíteni fog minket?

Betippent ippig a Kerálné, aki a Negyszegletes Dráma Egybesületbő irkezett. Hallotta a beszídet, esmerte urát. Aszongya:
- Ípiccsé nékik metráút!
Csend evé magát fejekbe. Metráu. Ijjenre senkise gondót. A Kerálné folyomásolta tovább:
- Ha a büdösöknek jáá, nékünk mí ne jáána? Ípiccsé metráút, oszt nevezzed huszonnyócasnak! Hagy irigykeggyenek odafe, messzi pestijek!

Ekkó méá csak meghőbődült a három fűnemesse a Kerálnak. Támatt hangorkáá, csak azt nyüstőtik, nincsen erre pízmag, hitel meg má csak nem kén, me mostan es má huszonakáhány melljárd közeli az állapotya, egy ijjen metráu meg má romba dűtené a Berodalmat. Ojjan sok píz.

Haagatott, haagatott eddég a Kerál zótánnya, a leghívebb tanácsnyok. A hertelen perpitvarba eccer csak béüvőt:
- Magosvasút, nem metráú!
Níztek rá, mint valamely hüjjére. A Kerál csak pislontott, oszt entett a zótánnynak, haagattya, csak mongya, mongya!
A zótánny meg beszít:

- Kerálom. Nem kee idemá semmi nagy ípület. Van má Faurum, Fű niksz, Könnytár, Fű tír, Modeny, megegyibb, leszen Apollaú, fűdaalatti botanyikus gardeny, leszen színe-háza nípednek. Nagybú van má elig. Mostan nagy légyen az ötlet! Magosvasút! Az ke ide! Píz, az nincsen reá. Se baj. Úccsem kíszül el a soha. Csak bejelentyük a nípnek, hogy lészen. Meg elkezggyük ípíteni, lássa a barmaja, mink nem az ájerba pofázolunk. A Kerálnénak igaza vagyon, meg kő mutogatni a pestijeknek, ez a Berodalom az idvezítő, ez a Kerál a Kerál. Mingyá gyünnek a választolások. Csak annyi dógunk, hogy tígedet, meg a megetted állomaasozó erűket nyerelemre segíccsük. Igéjjé a nípnek Magosvasútat, százat, ezeret, oszt nízzed majd, mellen hálásak! Mee írteni semmit nem fognak a dologbú, de emmá az ű gongyuk. Mink csak elterjesztyük, hogy lészen Ketrecenybe magosvasút, oszt csak nízzed, hogyan fognak imádani Tégedet!

A Kerál gondót nígyet. E mekkora etlet!
- Csinyájjátok! - entett kegyelmesen.

 A Magosvasút prodzsekk

Oszt úgy es lett. A zóttány bejelezte a nípnek, hogy Ketrecenybe magosvasút leend. A níp meg megőrűt ennek. Hogy lesz nekije magosvasút. Nehany szerencsítlen ugyan kitátogatta pofájóját, hogy minek egy ekkorka Berodalomba magosvasút. Nem kő-e másba a píz? Ezeknek gyósan, ütemezetten befogták a pofázós likát, a szokásos móccerekkel, mint zsarolya, fennyegetős, csalággyukkal való irgudburgud.

De a többijek csak ámútak, mecsodát tanát ki a Kerál. Níztik, nízegettík az ípülő magost, oszt íszre se vették, hogy eccercsak lejállt a prodzsekk. Mer a zóttány úgy tanáta ki. Hogy nem lesz abbú semmi, csak kanpánilag. Amég a Kerált meg nem izmosíttyák a Kerálságában. De ebbű a níp csak azt nízte, mellyen faszagányos ketrecenyi alattvalúnak bódogságozni.

A Kerál meg vígiggondóta. Oszt ketalááta. Ha mán eekezdtik, meg is csinyájják. Nehány hú, oszt új lészen a feje delem a Pógár Hazába. Egért ű mán stadijonyt, meg kóbászbú körítést. Erre es csak csorrangat majd kőccsígvetís. Virágozzík sokájig! Mee mán a Kerál nem engedett. Neki kelletett az a magosvasút. A Keráli Magosvasút. Nem csak kanpánbú, hanem igazilag es.
- Ha eekeztük, bejis fejjezük. Örvengyen a níp! Ípíccsétek főő egíszen. A píz es megleend majd, ha megnyerintettük magonk a választoláson! Addeg es kírjetek pízt a hitelesektű! - mondgya a zóttánnyának, kinek meg a segge es besápatt a szavajin. Dejezt a Kerál mán nem látta. Annyira nízegette a látványos tervejit.

Sej, megbikkant bezon a Kerál lelke, míg a könyve es maadnem kicsorrant a nagy meghatóccságtó. Hogy megjelent elibe a kíp: a Kerál meg az Magos vasút. Oszt mongya:

-Puccsancsanak csak a főd alá a pestijek, mennyenek a nígyes metráúba, alagozzanak, ha ettő többeknek gondojják magok. Mink emekedünk, fee, a fehők fölibe, fee, a Nap fölibe, mink nem lefele mászunk, mink bircekre hágunk! Ez a mi rendelísünk. Há mekkora csuda lesz a, mikó vigiszánkázok odafee, oszt lenízek a nípre. Oszt nekem integetnek alant. Mecsoda bódogság leszen nekik!

Kong-Kornél

Az elűzű mese


Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

2 megjegyzés:

  1. Egyre betegebb! Fasza! Már várom a következőt! :D

    VálaszTörlés
  2. Csak vigyázni a viccel, a végén még megteccik nekik az ötlet, oszt tényleg lesz magosvasút.

    VálaszTörlés

Ide debbenj: